Cálculo del azimut de una pared

10 REM Cálculo del azimut de una pared

20 OPEN "lpt1" FOR OUTPUT AS # 2
30 pi=3.14159265#: gr=pi/180

40 PRINT "Fecha de la toma de medidas"
50 INPUT "¿dia"; dia
60 INPUT "¿mes"; mes$
70 INPUT "¿año"; anno
80 INPUT ¿A.R. solar a las 0 horas T.U. (en grados)"; alfa1
90 INPUT "A.R. solar a las 24 horas T.U. (en grados)"; alfa2
100 INPUT "Dec. solar a las 0 horas T.U. (en grados)"; delta1
110 INPUT "Dec. solar a las 24 horas T.U. (en grados)"; delta2
120 INPUT "T.S. de Greenwhich a las 0 horas T.U. (en grados)"; theta1
130 INPUT "¿Latitud Norte del lugar en grados"; fi: IF fi<0 THEN 130
140 INPUT "¿Longitud del lugar en grados (+ si es Oeste y - si es Este)"; l
150 INPUT "¿Meridiano central del huso horario (en grados)"; l0
160 INPUT "¿Hora del paso del Sol frente a la pared (T.U.)"; hora

165 fir = fi*gr
170 alfa = alfa1 + (alfa2-alfa1)*hora/24
175 alfar = alfa*gr
180 delta = delta1 + (delta2-delta1)*hora/24
185 deltar = delta*gr
190 theta = theta1 + 360.9855/24 + (l0-l)
195 thetar = theta*gr
200 H = theta - alfa
205 Hr = H*gr
210 senh = SIN(deltar)*SIN(fir) + COS(deltar)*COS(fir)*COS(Hr)
220 cosh = SQR(1 - senh^2)
230 senA = SIN(Hr)*COS(deltar)/cosh
233 cosA = SQR(1 - senA^2)
236 tanA = senA/cosA
240 A = ATN(tanA)

250 PRINT #2, "Latitud del lugar = ";fi; "N"
260 IFl<0 THEN PRINT #2, "Longitud de lugar " ABS(l); "Este"
270 IFl>0 THEN PRINT #2, "Longitud de lugar " ABS(l); "Oeste"
280 PRINT #2, "Fecha de las medidas: "; dia; " "; mes$; " "; anno
290 PRINT #2, "Hora del paso del Sol frente a la pared: "; hora; "T.U."
300 PRINT #2, "A.R. solar "; alfa; "grados"
310 PRINT #2, "Dec. solar "; delta; ""grados"
320 PRINT #2, "Hora sidérea del lugar "; theta/15
330 PRINT #2, "Azimut de la pared: "; A/gr; "grados"
340 END


Volver a Azimut | | Ir a Astronomía